Társadalmi felelősségvállalás

„Hátrányos Helyzetű Tehetséges Fajszi Tanulókért” Közhasznú Alapítvány

A PATA JÓZSEF Gépipari Kft. a Fajsz Községben élő hátrányos helyzetű, tehetséges és tanulni, művelődni, fejlődni vágyó, tanulmányait jó eredménnyel végző diákok támogatására, mint tartós közérdekű célra 2009. május 20-án 10 000 euró induló tőkével közhasznú Alapítványt tett.

A Kuratórium tagjai: Dr. Pata Ildikó Elnök; Nagy Gézáné tag, iskolaigazgató; Berta Zsolt tag, polgármester
Székhelye: 6352 Fajsz, Paprika u. 3.
Telefon: +36 78 568-510
Fax: +36 78 368-289
E-mail: drpata.ildiko@patakft.hu
Nyilvántartó: Kecskeméti Törvényszék
Nyilvántartásba vétel végzése: Pk. 60.083/2009/6. jogerős:2009.10.15.
Nyilvántartási száma: 03-03-0000159
Közhasznú nyilvántartásba vétel kelte: 2009.09.18.
Ismételt közhasznú nyilvántartásba vétel kelte: 2015.03.03.
Jellege és közhasznúsági fokozat: Nyílt, közhasznú

Alapcél a Fajsz községben lakó, alap és középfokú közoktatásban, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak mindenben megfelelően résztvevő, szociálisan tartósan hátrányos helyzetű, folyamatosan példás magatartású, büntetlen előéletű, büntető- vagy szabálysértési eljárás alatt nem álló és kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató (alapfokú oktatásban legalább 4,5; középfokú oktatásban 4,0 feletti tanulmányi átlagú) vagy térségi, régiós, országos versenyen az I.-X. helyezést megszerző, vagy valamely művészeti ágban, sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók szükségleteinek anyagi és egyéb eszközökkel való támogatása.

Az Alapítvány céljai megvalósulása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Anyagi támogatás nyújtása oktatási költségekre (ide értve, de erre nem korlátozva: nyelvtanulás, speciális készségfejlesztő tanfolyam, műszaki tudományok elsajátítása, sport, tanulmányi táborozás, kulturális rendezvényen való részvétel);
  • Pályázat útján elnyerhető támogatásokhoz önerő biztosítása;
  • Tanulmányok magas színvonalú végzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése és a támogatott részére történő végleges átadása;
  • A támogatott javára szolgáltatások vásárlása.

Az Alapítvány vagyona az Alapító Okiratban meghatározott célokban megfogalmazott tevékenységekre, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre a jelen Alapító Okiratban részletesen rögzítettek szerint használható fel. Az Alapítvány céljára felhasználható vagyon többek között az Alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon kamatai és egyéb hozamai, növedékei, az Alapítványhoz csatlakozók pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásai, egyéb támogatók (gazdasági társaságok, természetes személyek, szervezetek, önkormányzatok) által nyújtott támogatások, az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből származó bevételek, pályázatok útján szerzett támogatás, feladat-ellátási, közművelődési vagy együttműködési megállapodások alapján keletkező bevételek.

Az Alapítvány saját tőkéje 2016 évben 3.281.000,-Ft.

Az Alapítvány támogatását a Kuratórium által tanévente legalább egyszer, a tanév második félévében kiírt pályázatban és az Alapító Okiratban meghatározott feltéteknek mindenben megfelelő pályázók közül a Kuratórium által kiválasztott pályázók vehetik igénybe.

Az Alapítványhoz a 2018 júniusában itt közzétételre kerülő adatlappal és az abban meghatározott mellékletekkel lehet támogatásért pályázni.

A pályázat elbírálása szempontjából az a pályázó minősül fajszi lakosnak, aki a pályázat benyújtásakor és azt megelőzően legalább három éve szakadatlanul állandó fajszi bejelentett lakcímmel rendelkezik és ezt a pályázat benyújtásakor hivatalos okirattal hitelt érdemlően igazolja.

A pályázó magaviseletével és tanulmányi eredményével kapcsolatban a pályázó oktatási intézménye által az Alapítvány által rendszeresített nyomtatványon kiadott hivatalos adatközlés és jellemzés az irányadó, melynek tartalmaznia kell a pályázónak a pályázat kiírását megelőzően lezárt utolsó három – ha a pályázó még nem végzett három évet, akkor értelemszerűen az addig elvégzett valamennyi – tanév végi és a pályázat tanévének félévi tanulmányi átlagát, térségi, régiós, országos versenyen elért I-X. helyezést igazoló oklevelet, emlékplakettet, díjat igazoló okmányt, az oktatási intézmény vezetőjétől, osztályfőnökétől vagy pedagógusától magatartásáról, közösségi munkájáról szöveges jellemzést, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tanulmányait az oktatásra vonatkozó szabályok szerint megszakítás nélkül (ide nem értve a rendkívüli tanulmányok miatti halasztást) folytatja és tanulmányi jogviszonya a pályázat benyújtásának határidejét követő tanév végéig fent fog állni.

A pályázó szociális helyzetének megítélésekor a Fajsz Község Önkormányzatának szociális igazgatási nyilvántartását kell alapul venni.

A fenti okiratokat a pályázati űrlappal és a pályázattal együtt eredeti példányban kell benyújtani az Alapítványhoz.

Támogatás éve Támogatott neve Támogatási összeg
2010 Bóna Dorottya 37 000,-Ft
2010 Fajth Alexandra 25 000,-Ft
2011 Tímár Boglárka 30 000,-Ft
2012 Busa Klementina Letícia 50 000,-Ft
2013 Busa Klementina Letícia 50 000,-Ft
2013 Deák Szabolcs 50 000,-Ft
2013 Deák Nándor István 40 000,-Ft
2013 Sió-Eckes Kft. és az Eckes Family Foundation által felajánlott természetbeni adomány (13 db iskolatáska tanfelszerelésekkel és 26 db Sió 0,2 l iskola gyümölcslé) 78 039,-Ft
2014 Busa Klementina Letícia 50 000,-Ft
2014 Szász Boglárka 50 000,-Ft
2014 Takács Lilia 50 000,-Ft
2014 Sió-Eckes Kft. által a fajszi általános iskola tanévzáró bulijára felajánlott természetbeni adomány (144 liter gyümölcslé) 33 744,-Ft
2015 Palenyik Noémi 60 000,-Ft
2015 Ugri Mihály 50 000,-Ft
2015 Takács Lilia 50 000,-Ft
2015 Szász Boglárka 40 000,-Ft
2015 Bóna Fanni 40 000,-Ft
2015 Busa Klementina Letícia 40 000,-Ft
2016 Palenyik Noémi 60 000,-Ft
2016 Ugri Mihály 50 000,-Ft
2016 Takács Lilia 40 000,-Ft
2016 Szász Boglárka 40 000,-Ft
2016 Patai Szebasztián Csaba 50 000,-Ft
2016 Busa Klementina Letícia 40 000,-Ft
2017 Palenyik Noémi 60 000,-Ft
2017 Brassói Zoltán 50 000,-Ft
2017 Takács Lilia 50 000,-Ft
2017 Benedek Viktória 50 000,-Ft
2017 Ugri Mihály 30 000,-Ft
2017 Szász Boglárka 30 000,-Ft
2017 Huszár Bertold 30 000,-Ft
Mindösszesen 1 403 783,-Ft

Támogatás

Adó 1%

A tehetséges fajszi diákok nevében köszönettel fogadjuk személyi jövedelemadója 1%-át és anyagi támogatását!

 

Adószám: 19552756-1-03.

Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt. Kalocsa 11600006-00000000-38483392

Hírek

Családi vállaltunk anyagilag és erkölcsileg támogatja a látványos és nemzetközi szinten is egyre sikeresebb sárkányhajó sportágat. Kimelet támogatói vagyunk a Magyar Sárkányhajó Szövetségnek, amely a sikeres 2013 évi szegedi világbajnokság után 2018 évben szintén Szegeden rendezi a 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságot.