„HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES FAJSZI TANULÓKÉRT” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A PATA JÓZSEF GÉPIPARI KFT. A FAJSZ KÖZSÉGBEN ÉLŐ HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, TEHETSÉGES ÉS TANULNI, MŰVELŐDNI, FEJLŐDNI VÁGYÓ, TANULMÁNYAIT JÓ EREDMÉNNYEL VÉGZŐ DIÁKOK TÁMOGATÁSÁRA, MINT TARTÓS KÖZÉRDEKŰ CÉLRA 2009. MÁJUS 20-ÁN 10 000 EURÓ INDULÓ TŐKÉVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT TETT.

Az alapítvány adatai:

A Kuratórium tagjai: Dr. Pata Ildikó Ilona elnök; Nagy Gézáné tag, iskolaigazgató; Jánosi Mária tag, polgármester Székhelye: 6352 Fajsz, Paprika u. 3. Telefon: +36 78 568-510 E-mail: drpata.ildiko@patakft.hu Elektronikus kapcsolattartási cím: 19552756#cegkapu Nyilvántartó: Kecskeméti Törvényszék Nyilvántartásba vétel végzése: Pk. 60.083/2009/6. jogerős: 2009.10.15. Nyilvántartási száma: 03-03-0000159 Közhasznú nyilvántartásba vétel kelte: 2009.09.18. Ismételt közhasznú nyilvántartásba vétel kelte: 2015.03.03. Jellege és közhasznúsági fokozat: Nyílt, közhasznú Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76045 (2014.)

Az alapítvány céljai és céljainak megvalósítása

Alapcél a Fajsz községben lakó, alap és középfokú közoktatásban, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak mindenben megfelelően résztvevő, szociálisan tartósan hátrányos helyzetű, folyamatosan példás magatartású, büntetlen előéletű, büntető- vagy szabálysértési eljárás alatt nem álló és kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató (alapfokú oktatásban legalább 4,5; középfokú oktatásban 4,0 feletti tanulmányi átlagú) vagy térségi, régiós, országos versenyen az I.-X. helyezést megszerző, vagy valamely művészeti ágban, sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók szükségleteinek anyagi és egyéb eszközökkel való támogatása.

Az Alapítvány céljai megvalósulása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Anyagi támogatás nyújtása oktatási költségekre (ide értve, de erre nem korlátozva: nyelvtanulás, speciális készségfejlesztő tanfolyam, műszaki tudományok elsajátítása, sport, tanulmányi táborozás, kulturális rendezvényen való részvétel);
  • Pályázat útján elnyerhető támogatásokhoz önerő biztosítása;
  • Tanulmányok magas színvonalú végzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése és a támogatott részére történő végleges átadása;
  • A támogatott javára szolgáltatások vásárlása.

Az alapítvány vagyona

Az Alapítvány vagyona az Alapító Okiratban meghatározott célokban megfogalmazott tevékenységekre, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre a jelen Alapító Okiratban részletesen rögzítettek szerint használható fel. Az Alapítvány céljára felhasználható vagyon többek között az Alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon kamatai és egyéb hozamai, növedékei, az Alapítványhoz csatlakozók pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásai, egyéb támogatók (gazdasági társaságok, természetes személyek, szervezetek, önkormányzatok) által nyújtott támogatások, az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből származó bevételek, pályázatok útján szerzett támogatás, feladat-ellátási, közművelődési vagy együttműködési megállapodások alapján keletkező bevételek.

Az Alapítvány saját tőkéje 2023 évben 3.714.000,-Ft.

Pályázati tudnivalók

Az Alapítvány támogatását a Kuratórium által tanévente legalább egyszer, a tanév második félévében kiírt pályázatban és az Alapító Okiratban meghatározott feltéteknek mindenben megfelelő pályázók közül a Kuratórium által kiválasztott pályázók vehetik igénybe.

A pályázatokat kizárólag az Alapítvány székhelyén (6352 Fajsz, Paprika u. 3., PATA Kft.), a Dusnok – Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolájában beszerezhető, illetve pályázati időszakban »INNEN LETÖLTHETŐ« pályázati űrlapon lehet benyújtani személyesen vagy postán az Alapítvány székhelyén (6352 Fajsz, Paprika u. 3.).

A pályázat elbírálása szempontjából az a pályázó minősül fajszi lakosnak, aki a pályázat benyújtásakor és azt megelőzően legalább három éve szakadatlanul állandó fajszi bejelentett lakcímmel rendelkezik és ezt a pályázat benyújtásakor hivatalos okirattal hitelt érdemlően igazolja.

A pályázó magaviseletével és tanulmányi eredményével kapcsolatban a pályázó oktatási intézménye által az Alapítvány által rendszeresített nyomtatványon kiadott hivatalos adatközlés és jellemzés az irányadó, melynek tartalmaznia kell a pályázónak a pályázat kiírását megelőzően lezárt utolsó három – ha a pályázó még nem végzett három évet, akkor értelemszerűen az addig elvégzett valamennyi – tanév végi és a pályázat tanévének félévi tanulmányi átlagát, térségi, régiós, országos versenyen elért I-X. helyezést igazoló oklevelet, emlékplakettet, díjat igazoló okmányt, az oktatási intézmény vezetőjétől, osztályfőnökétől vagy pedagógusától magatartásáról, közösségi munkájáról szöveges jellemzést, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tanulmányait az oktatásra vonatkozó szabályok szerint megszakítás nélkül (ide nem értve a rendkívüli tanulmányok miatti halasztást) folytatja és tanulmányi jogviszonya a pályázat benyújtásának határidejét követő tanév végéig fent fog állni.

A pályázó szociális helyzetének megítélésekor a Fajsz Község Önkormányzatának szociális igazgatási nyilvántartását kell alapul venni.

A fenti okiratokat a pályázati űrlappal és a pályázattal együtt eredeti példányban kell benyújtani az Alapítványhoz.

A pályázó a pályázati adatlap aláírásával és mellékleteivel együtt történő benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány az általa megadott adatait és a mellékelten benyújtott okiratokat a jogszabályban meghatározott időtartamig nyilvántartsa és előzetesen vagy a támogatás felhasználásával együtt ellenőrizze, támogatás esetén a pályázó nevét és a támogatás összegét alább illetve a közhasznúsági mellékletében nyilvánosságra hozza (NAIH-76045).

Alapítványi támogatottak

Támogatás éveTámogatott neveTámogatási összeg
2010Bóna Dorottya37 000,-Ft
2010Fajth Alexandra25 000,-Ft
2011Tímár Boglárka30 000,-Ft
2012Busa Klementina Letícia50 000,-Ft
2013Busa Klementina Letícia50 000,-Ft
2013Deák Szabolcs50 000,-Ft
2013Deák Nándor István40 000,-Ft
2013Sió-Eckes Kft. és az Eckes Family Foundation által felajánlott természetbeni adomány (13 db iskolatáska tanfelszerelésekkel és 26 db Sió 0,2 l iskola gyümölcslé)78 039,-Ft
2014Busa Klementina Letícia50 000,-Ft
2014Szász Boglárka50 000,-Ft
2014Takács Lilia50 000,-Ft
2014Sió-Eckes Kft. által a fajszi általános iskola tanévzáró bulijára felajánlott természetbeni adomány (144 liter gyümölcslé)33 744,-Ft
2015Palenyik Noémi60 000,-Ft
2015Ugri Mihály50 000,-Ft
2015Takács Lilia50 000,-Ft
2015Szász Boglárka40 000,-Ft
2015Bóna Fanni40 000,-Ft
2015Busa Klementina Letícia40 000,-Ft
2016Palenyik Noémi60 000,-Ft
2016Ugri Mihály50 000,-Ft
2016Takács Lilia40 000,-Ft
2016Szász Boglárka40 000,-Ft
2016Patai Szebasztián Csaba50 000,-Ft
2016Busa Klementina Letícia40 000,-Ft
2017Palenyik Noémi60 000,-Ft
2017Brassói Zoltán50 000,-Ft
2017Takács Lilia50 000,-Ft
2017Benedek Viktória50 000,-Ft
2017Ugri Mihály30 000,-Ft
2017Szász Boglárka30 000,-Ft
2017Huszár Bertold30 000,-Ft
2018Gyurcsics Eszter Hanna60 000,-Ft
2018Hódosi Julianna Stella40 000,-Ft
2018Palenyik Noémi60 000,-Ft
2018Szász Boglárka20 000,-Ft
2018Ugri Dávid50 000,-Ft
2019Palenyik Noémi50 000,-Ft
2019Lavko Nóra45 000,-Ft
2019Gyurcsics Emma Gréta35 000,-Ft
2019Gyurcsics Ferenc35 000,-Ft
2019Gyurcsics Eszter Hanna30 000,-Ft
2019Ugri Dávid35 000,-Ft
2019Sereg Krisztián30 000,-Ft
2019Szász Boglárka20 000,-Ft
2019Szász Zoltán20 000,-Ft
2021Csere Luca45 000,-Ft
2021Szász Zoltán45 000,-Ft
2021Patai Alexander István45 000,-Ft
2021Farkas Fruzsina45 000,-Ft
2021Csere Vanda Viktória, Kasza Norina, Góman Csilla Paulina, Nánai Maja Norina, Nánai Jázmin Bianka és Dóczi Olívia hangszeres képzésének támogatása270 000,-Ft
2022Csere Luca50 000,-Ft
2022Bálint Alexandra Antónia50 000,-Ft
2022Gyurcsics Emma Gréta50 000,-Ft
2022Gyurcsics Ferenc50 000,-Ft
2022Lackó Lujza, Gausz Martin, Csere Gellért, Nánai Maja Norina, Lavko Dóra Hanna és Dóczi Olívia hangszeres képzésének támogatása240 000,-Ft
2023Dóczi Olívia, Nánai Maja Norina, Lackó Lujza, Csere Gellért, Gausz Martin és Molnár Balázs hangszeres képzésének támogatása240 000,-Ft
 Mindösszesen3 063 783,-Ft

Magyar Sárkányhajó Szövetség

Családi vállaltunk 2015 évtől minden évben anyagilag és erkölcsileg támogatja a látványos és nemzetközi szinten is egyre sikeresebb sárkányhajó sportágat.

Kiemelt támogatói voltunk a Magyar Sárkányhajó Szövetség által a sikeres 2013 évi szegedi világbajnokság után 2018 évben szintén Szegeden megrendezett 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságnak.

Támogatás

Adó 1%

A tehetséges fajszi diákok nevében köszönettel fogadjuk személyi jövedelemadójának 1%-át és anyagi támogatását!

Adószám: 19552756-1-03

Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt. Kalocsa 11600006-00000000-38483392

Hírek

Az alapítvány dokumentumai

Az alapítvány mérlegbeszámolói és közhasznúsági mellékletei

Az Alapítvány kuratóriuma a 2009. május 20-i alapítás óta mindösszesen 3 063 783,-Ft összeggel támogatta a tehetséges fajszi fiatalságot. A támogatott kisdiákok névsorát és a támogatás összegét az “Alapítványi támogatottak” alatt lehet megtekinteni.

Az Alapítványnak a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 2023. évben 218.000,-Ft bevétele keletkezett, melyet köszönünk támogatóinknak.